#Met Ball# 坎蒂丝·斯瓦内普尔 (Candice Swanepoel) 穿裸色礼服走出酒店引来围观

12:13 05.05
关注海报微信 微信关注“海报网”,一点一点变美丽

坎蒂丝·斯瓦内普尔 (Candice Swanepoel) 穿裸色礼服前往2015 Met Ball现场

图片来自WENN

坎蒂丝·斯瓦内普尔 (Candice Swanepoel) 穿裸色礼服前往2015 Met Ball现场


坎蒂丝·斯瓦内普尔 (Candice Swanepoel) 穿裸色礼服前往2015 Met Ball现场

图片来自WENN

坎蒂丝·斯瓦内普尔 (Candice Swanepoel) 穿裸色礼服前往2015 Met Ball现场

点击任意图片

进入读图模式

知道了
返回顶部

海报时尚网

领先的时尚互动媒体

已添加至图片收藏夹
我知道了